Gizlilik Bilgisi

Anasayfa / Gizlilik Bilgisi

Gizlilik Bilgisi

ArtSuitesGallery.com, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Gizlilik Politikası, size ait verilerin, ne şekilde ve hangi amaçla işleneceği konusunda bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

1. ArtSuitesGallery.com Kimdir

Art Turizm Otelcilik ve Tic. Ltd. Şti.  “ArtSuitesGallery.com”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. ArtSuitesGallery.com iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak Güzel İş Hanı 8/2 Beyoğlu İstanbul

E-posta : info@ArtSuitesGallery.com

Telefon : 0212 251 55 61

Kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca ArtSuitesGallery.com tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte, saklanmakta ve sunulan hizmetlerin ifasının gerektirdiği diğer şekillerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Yöntemi, Hukuki Sebebi

ArtSuitesGallery.com, açık rızanıza istinaden, tarafınızla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, ArtSuitesGallery.com sitesinin kullanımı için, ürün ve hizmetlerimize erişim, üyelik veya hizmetlere abonelik için, Tüketici mevzuatı, iş hukuku, yer sağlayıcıya dair yükümlülükler, vergi mevzuatı gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunulması için, ArtSuitesGallery.com sitesinin kullanım ve işlemesine dair meşru menfaatler için veya size verilerin alınması aşamasında belirtilen bir amacın gerçekleştirilmesi ve burada belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verileriniz ilgili olduğu vergi ve hukuki mevzuat uyarınca öngörülen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak bu süreler boyunca muhafaza edilir.

2.1. Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri websitesi üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle ArtSuitesGallery.com’a iletirler. Bu bilgiler ad, soyad, elektronik posta adresini, satın alım gerçekleşmesi halinde kimlik numarası,  telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi, ürün sipariş bilgisini, fatura talep ediliyorsa fatura düzenlenmesi için gerekli bilgileri, sepetteki ve sanal koleksiyondaki ürünlerin bilgisini içerir. İnternet sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler açık rızanız, sözleşme ifası, ArtSuitesGallery.com sitesinin kullanım ve işlemesine dair meşru menfaatler için veya yasal yükümlülük gibi izin verilen hallerde toplanabilir. Hizmetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için toplanmış olan bilgiler analiz edilebilir.

2.2. ArtSuitesGallery.com, bu bilgileri Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi veya Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası için sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam çerçevesinde muhafaza edebilir.

2.3. ArtSuitesGallery.com kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi veya güvenlik için gerekli olması halinde tespit edebilir.

2.4. Aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan yararlanabilmeniz, bunlara ilişkin ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,  ticari ileti almaya dair rızanızı beyan ettiyseniz her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik veya satış işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz muhafaza edilebilir.

2.5. ArtSuitesGallery.com, Kullanıcılar ve Kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığı (çerez) kullanarak elde edebilir. Çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel veri toplamak amacıyla tasarlanmamıştır.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre, tarayıcı ayarlarınızdan çerezlere izin verebilir veya reddedebilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin ve mobil sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

2.6. ArtSuitesGallery.com, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların ArtSuitesGallery.com İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

3.1. ArtSuitesGallery.com, aksi belirtilmedikçe ve mevzuat uyarınca gerekli olmadıkça kişisel verilerinizden herhangi birini ArtSuitesGallery.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

3.2. Kullanıcı Sözleşmesinin, Üyelik Sözleşmesinin, Mesafeli Satış Sözleşmesinin yerine getirilmesi için ArtSuitesGallery.com çalıştığı taşımacı, kargo, sigortacı, sanatçı, tedarikçi, sitenin güvenlik ve bakımından sorumlu IT danışmanları gibi iş ortaklarına veri aktarımı yapabilecektir.

3.3. ArtSuitesGallery.com başka bir şirket ile birleşirse veya devralınırsa, kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda izin verilen koşulların varlığı halinde, kişisel verileriniz bu şirkete aktarılacaktır. Böyle bir aktarma halinde söz konusu kişiler bu durumdan önceden haberdar edilecektir.

4. Bağlantılar

ArtSuitesGallery.com, websitesi içerisinde ve kapsamında başka sitelere bağlantı sağlayabilir. ArtSuitesGallery.com‘un bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Kişisel Veriler İle İlgili Haklarınız

5.1. Kişisel verilerinizle ilgili olarak ArtSuitesGallery.com’a her zaman başvurarak: (1) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (5) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (6) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (7) (5) ve (6) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (8) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme  (9)  kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  Kişisel verileriniz açık rızaya istinaden işlenmekte ise, bu açık rızayı geri aldığınızı her zaman beyan edebilirsiniz. ArtSuitesGallery.com’a yaptığınız başvurunun kanun uyarınca öngörülen yükümlülüklere uygun sonuçlandırılmaması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca belirtilen başvuru yolunun tüketilmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

5.2. ArtSuitesGallery.com, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

5.3. ArtSuitesGallery.com, Gizlilik Politikası hükümlerinde değişiklik yaptığı takdirde ArtSuitesGallery.com’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.