Şartlar ve Koşullar

Anasayfa / Şartlar ve Koşullar

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. Bu Sözleşmeyi okuyup kabul ederek, Kullanıcı olarak www.artsuitesgallery.com alan adında ve alt alan adlarında yayın yapan internet sitesine (Bundan böyle kısaca “ArtSuites Gallery İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi olarak aşağıda yazılı şartlara uymanız beklenmektedir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’ni kullanmayınız.

1.2. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’nin sahibi ‘Asmalı Mescit Mah. Balyoz Sok. No: 8 Kat: 2 Beyoğlu / İstanbul adresinde yerleşik olan Art Suites Gallery Tic. Ltd.Şti.’ (Bundan böyle kısaca ‘’ArtSuites Gallery ’’ olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’nde sunulan ve işbu Sözleşmede belirtilen hizmetler, ArtSuites Gallery tarafından sağlanmaktadır. ArtSuites Gallery, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve kullanım koşullarını dilediği zaman ve her koşulda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3. İşbu Kullanım Koşulları internet sitesi üzerinden yayınlanarak; ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’ni kullanan her gerçek ve tüzel kişinin erişimine açılıp yürürlüğe konmuştur.

1.4. ArtSuites Gallery, işbu Sözleşme içinde belirtilen koşulları Kullanıcıya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. ArtSuites Gallery tarafından işbu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği ArtSuites Gallery İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanan ve ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

2. TANIMLAR

SİTE: ArtSuites Gallery tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan www.artsuitesgallery.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesini ifade eder.

HİZMET: Kullanıcının ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden sunulan elektronik içeriğin tanıtımlarına ulaşması ve Kullanıcının satın almaya karar verdiği elektronik içeriğe ilişkin alışverişi yapabilmesine olanak sağlanarak ilgili içerik ya da içeriklerin e-posta ile gönderilmesi veya Kullanıcının adresine postalanmasını ifade eder.

KULLANICI: ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’ne ve/veya ArtSuites Gallery Veritabanına çevrimiçi ortamdan erişen üye olsun ya da olmasın her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

LİNK: ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden ArtSuites Gallery İnternet Sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantılardır.

İÇERİK: ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir.

İÇERİK SAĞLAYICI: ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dahilinde ArtSuites Gallery tarafından sunulan tüm içeriklerden ArtSuites Gallery ’in sağladıkları dışında kalanları tedarik eden kişi, kurum ve kuruluşlarladır.

ARTSUİTES GALLERY İNTERNET SİTESİ ARAYÜZÜ: İçerik Sağlayıcılar ya da ArtSuites Gallery tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve ArtSuites Gallery  Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ArtSuites Gallery ’e ya da muhtelif eser sahiplerine ait olan içerikler içerisinde ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

VERİ TABANI: ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ArtSuites Gallery ’e ait olan FSEK gereğince korunan veritabanıdır.

ÜYE: ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’ne Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek giriş yapan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

3. ARTSUİTES GALLERY ’İN, İÇERİK SAĞLAYICININ VE KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. ArtSuites Gallery, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle işbu Sözleşme ile tanımlanan Hizmetin verilmesini ve ArtSuites Gallery İnternet Sitesi Veritabanı üzerinden içerik sorgusu yapılabilmesini ve ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden bu içeriklerin satın alma öncesinde görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Sayılan hizmetler ArtSuites Gallery tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen ArtSuites Gallery ’in yetkisi dâhilindedir. ArtSuites Gallery bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

3.2. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi, ArtSuites Gallery  Veritabanına yüklenen bilgilerin Kullanıcı tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. ArtSuites Gallery, Kullanıcı tarafından görüntülenen bilgilerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte ve bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3.3. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve ArtSuites Gallery dışındaki İçerik Sağlayıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı ArtSuites Gallery ’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ArtSuites Gallery çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4. ArtSuites Gallery, İçerik Sağlayıcılar tarafından ArtSuites Gallery ’e iletilen veya ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenebilecek, değiştirilebilecek veya sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. ArtSuites Gallery, yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

3.5. ArtSuites Gallery, 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcısıdır. ArtSuites Gallery, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

3.6. ArtSuites Gallery İnternet Sitesini kullanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlamış olduğumuz Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü metnini okuduğunuzu beyan etmiş olursunuz.

3.7. ArtSuites Gallery, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü metninde belirttiği durumlarda saklayabilir. ArtSuites Gallery aynı zamanda; Kullanıcının IP adresi, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği, tarayıcı tipi, işlem tarihi gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği ölçüde edinebilir, izin verilen ve yasal yükümlülük olan süreler boyunca saklayabilir ve Sözleşmelerin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru sebeplerle kullanabilir. ArtSuites Gallery bu faaliyetleri Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirir.

3.8. Kullanıcılar, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

3.9. Kullanıcı, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dâhilinde bulunan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ArtSuites Gallery ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.10. Kullanıcı ve İçerik Sağlayıcı, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dâhilinde, ArtSuites Gallery ’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

3.11. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ArtSuites Gallery ’in yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup ArtSuites Gallery ’in dava ve takip hakları bu tür durumlar açısından her zaman için saklıdır.

3.12. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi Veritabanı ve bu Veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ArtSuites Gallery ’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.13. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ArtSuites Gallery İnternet Sitesi Veritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak ArtSuites Gallery İnternet Sitesi Veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesinde ifade olunan ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirdiklerinden dolayı bu kanun gereği olmak üzere cezalandırılmaları amacıyla ArtSuites Gallery İnternet Sitesi tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.14. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan içeriğin ve ArtSuites Gallery İnternet Sitesi Arayüzünün ArtSuites Gallery ’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

3.15. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin ArtSuites Gallery ’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez, aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sayfalarda yer alan kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin ve ArtSuites Gallery ’in yazılı izni olmaksızın hiçbir koşul ve şart altında üçüncü kişilerce kullanılamaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. Ancak ArtSuites Gallery, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar ile ilgili birtakım bilgileri bu makam ve mercilere verebilir.

3.16. ArtSuites Gallery, Site üzerinden başka sitelere de bağlantılar ve/veya yönlendirmeleri linkler vasıtasıyla sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı Site dışındaki diğer site ve sayfaların da içeriklerinin denetlendiğini kesinlikle göstermemektedir. Bu bağlantılardan erişilebilecek Site dışı diğer içerikten dolayı ArtSuites Gallery ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Erişilen tüm üçüncü sitelerden yapılacak işlemlerden doğacak zarardan ArtSuites Gallery hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Kullanıcı bu linklere eriştiğinde artık sorumluluğun kendinde olduğunu kabul eder.

3.17. Siteye yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan ArtSuites Gallery hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi ya da manevi, dolaylı ya da doğrudan zararlardan ArtSuites Gallery ve ona bağlı kişi ve kuruluşların sorumlu tutulması söz konusu değildir.

3.18. ArtSuites Gallery, Site dâhilinde kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Üyeler ve Ziyaretçiler, ArtSuites Gallery tarafından alınan gerekli tüm tedbir ve önlemlere rağmen ve ArtSuites Gallery ’in Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen uygun hareket etmesine rağmen Siteye yapılan saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda, Üyeler ve Ziyaretçiler bu sebeple doğacak zararlardan ArtSuites Gallery ’i Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca ArtSuites Gallery ’in doğabilecek sorumluluğu dışında sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan eder.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi dâhilinde erişilen veya İçerik Sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’nin (sınırlı olmamak kaydıyla ArtSuites Gallery İnternet Sitesi Veritabanı, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi Arayüzü, tasarım, metin, kodlar da dahil) tüm elemanları ArtSuites Gallery ’e ait ve/veya ArtSuites Gallery tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

4.2. Sitede kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içerik ArtSuites Gallery ’e aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu tür içeriklerin, Site içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açabilir.

4.3. ArtSuites Gallery İnternet Sitesi, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla, ArtSuites Gallery İnternet Sitesi içerisinde yer verilen her türden içeriğe ilişkin olmak üzere içeriğin elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, ArtSuites Gallery hizmetlerini, ArtSuites Gallery bilgilerini ve ArtSuites Gallery ʼin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin ArtSuites Gallery ’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

4.4. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde ArtSuites Gallery tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ArtSuites Gallery; ArtSuites Gallery hizmetleri, ArtSuites Gallery bilgileri, ArtSuites Gallery telif haklarına tabi çalışmaları, ArtSuites Gallery ticari markaları, ArtSuites Gallery ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ArtSuites Gallery işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ArtSuites Gallery açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ArtSuites Gallery  ’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

5.2. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ArtSuites Gallery ’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

6. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu 7 maddeden oluşan Kullanım Koşulları, ArtSuites Gallery tarafından ArtSuites Gallery İnternet Sitesi içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, işbu Kullanım Koşullarını ArtSuites Gallery İnternet Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ArtSuites Gallery ,dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler ArtSuites Gallery İnternet Sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler.